►Prawo odstąpienia od umowy

Fragment REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO ferromet.com.pl dotyczący odstąpienia od umowy obowiązuje od 25.12.2014r.

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem https://ferromet.com.pl/webpage/prawo-odstapienia-od-umowy.html , załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

 4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.

 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

 9. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

 12. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 13. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 14. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności za towar w tym koszt przesyłki ale w wysokości najniższej oferowanej przez nas formy dostawy. Oznacza to, że jeżeli podczas składania zamówienia została wybrana przesyłka kurierska pobraniowa za 20,00 PLN, my zwracamy jak za przesyłkę Pocztex Kurier 48, 13,00 PLN

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.Przesyłkę nadaj na adres:
FERRO-MET

Kilińskiego 90

90-012 Łódź

tel. 42 674 53 07

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu m.in. do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów o których mowa w art. 33 ustawy o prawach konsumenta wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas ,niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

WAŻNE!

 

Nie oznacza to, że mogą Państwo w okresie 14 dni od zakupu w pełni korzystać z zakupionej rzeczy, a następnie od umowy odstąpić nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Zachowanie takie stanowi nadużycie prawa do odstąpienia od umowy! 
W rozumieniu art.34 par.4 ustawy o prawach konsumenta możliwe jest korzystanie z przedmiotu tylko w granicach zwykłego zarządu (np. tak jak jest to możliwe w miejscu gdzie prowadzimy działalność.) 
Jeżeli wartość towaru zostanie zmniejszona to zobowiązani jesteście Państwo do wyrównania powstałej szkody. Z tego powodu musicie Państwo także zadbać, aby towar który zwracacie trafił do nas dokładnie w takim samym stanie jak go otrzymaliście.FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

FERRO-MET

Kilińskiego 90

90-012 Łódź

tel. 42 674 53 07


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 

REGULAMIN OBOWIĄZUJE DO 24.12.2014r.
Każdemu konsumentowi korzystającemu ze sklepu internetowego ferromet.com.pl, na podstawie przepisów prawa, przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej(zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny).

Termin:
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany poniżej:

FERRO-MET Jesionowscy Sp. Jawna
ul. Kilińskiego 90
90-012 Łódź
e-mail:  e-sklep@ferromet.pl

POBIERZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA SPRZEDAŻY
Towar można odesłać w zabezpieczonej przesyłce paczką pocztą lub listem poleconym priorytet. Firma nie przyjmuje przesyłek pobraniowych. Konsument pokrywa koszty przesyłki zwrotnej.

Wyłączenie prawa odstąpienia

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
- towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
- Klient chce dokonać zwrotu po upłynięciu terminu 10 dni od otrzymania produktu 

Produkty i usługi specjalne (zamawiane "pod Klienta"), wyłączone z prawa odstąpienia od umowy:

 • zamówienie wkładek, zamków, kłódek na 1 wzór klucza

 • dorobienie dodatkowego klucza

 • przekodowanie wkładki